English Site Dutch Site
http://www.express-translation.co.uk

Vertaling: Gebruikersvoorwaarden

1. Definities

1.1 'Klanten' zijn personen, bedrijven, organisaties, wettelijk of rechtspersoon, samen met elke dochteronderneming of geassocieerde onderneming, voor wie Express Translation de diensten levert in navolging met deze gebruikersvoorwaarden.

'Diensten' zijn vertalingen en andere geassocieerde diensten, vereist door de Klant en gespecificeerd op de bevestiging.

'Bronmateriaal' zijn alle documenten, materialen, tekstelementen, afbeeldingen, grafische elementen, foto's, ontwerpen, gegevens of andere informatie die door de Klant aan Express Translation, in relatie tot de diensten, word geleverd. 'Levering' is de laatste, vertaalde, versie van het bronmateriaal of elk ander document geleverd door Express Translation aan de Klant, navolgend en resulterend uit de diensten.

1.2 De titels in deze gebruikersvoorwaarden zijn enkel voor gebruiksvriendelijkheid en beïnvloeden hun interpretatie niet.

2. Levering van Diensten

2.1 Als de diensten via telefoon of e-mail worden geboekt, zal de klant ondertekenen, dateren en de bevestiging e-mail terugsturen naar Express Translation. Hierbij aanvaard de Klant de Diensten en prijzen die worden weergegeven in de bevestiging e-mail, voordat Express Translation werk uitvoert. Veranderingen of toevoegingen aan de Diensten of deze gebruikersvoorwaarden moeten vooraf schriftelijk worden goedgekeurd door Express Translation.

2.2 De Klant levert zelf alle bronmateriaal aan Express Translation, met voldoende tijd voor Express Translation om de Diensten uit te voeren. De Klant is verantwoordelijk en verzekert de juistheid van alle bronmateriaal.

2.3 Express Translation mag tikfouten of andere fouten, in brochures of andere gepubliceerde literatuur, verbeteren. Dit in relatie tot de Diensten zonder verantwoordelijkheid ten opzichte van de Klant.

3. Beoogd Gebruik

3.1 De Klant levert duidelijk het beoogd gebruik of doelgroep voor de vertaling.

3.2 Een vertaling of ander gebruik van de Diensten zal enkel door de Klant worden gebruikt en begrepen, en daarom is dit de standaard voor het gebruik door de Klant.

3.3 Als de klant het Afgeleverde voor een ander doeleinde wil gebruiken (inclusief maar niet beperkt tot, het gebruik van externe marketing/publieke domein exploitatie, of als bewijs in civiele of criminele procedures), zal de Klant een bevestiging van Express Translation ontvangen. Dit bewijst dat de vertaling geschikt is voor dat doeleinde. Express Translation heeft het recht de kostprijs aan te passen, met het oog op het beoogde gebruik.

3.4 Als het beoogd gebruik van de vertaling niet bekend is, zal Express Translation de vertaling uitvoeren volgens de bekende informatie, uitgebreid besproken in clausule 3.2. Als Express Translation vermoedt dat het beoogd gebruik ergens anders ligt, zal Express Translation hierover met de klant communiceren. Indien mogelijk zal de klant het beoogd gebruik verduidelijk.

4. Kosten en Voorwaarden

4.1 Express Translation heeft het recht om prijzen aan te passen.

4.2 Alle prijzen zijn een ruwe schatting en worden specifiek in de bevestiging e-mail. Alle kosten worden aangerekend bij aflevering van de documenten. De klant betaald dergelijke kosten via BACS of via de telefoon met een debetkaart of kredietkaart, navolgend de factuur die de Klant ontving.

4.3 Indien het leveren van de Diensten van Express Translation langer zal duren dan 2 weken, heeft Express Translation het recht om de klant op regelmatige intervallen aan te rekenen, als onderdeel van het totaal te betalen bedrag.

4.4 Aanvaardbare, bijkomende, kosten kunnen worden aangerekend door Express Translation, voor het leveren van één of meerdere van de volgende in relatie tot de Diensten: - Versturen van faxberichten, Levering door koerier, Controle van een voltooide vertaling door een andere vertaler, Veranderingen of aanpassingen vereist door de Klant na het voltooien van de Diensten.

4.5 Behalve wanneer anders vermeld, prijzen worden in GBP weergegeven. Als een betaling van de Klant niet word vereffend, word de klant een administratieve kost van 30 aangerekend.

4.6 Het betalen van facturen buiten deze voorwaarden zijn onderhevig aan de regelgevingen beschreven in de voorwaarden van de Late Betaling van Commerciële Schulden (Interest), Art. 1998 (als aangepast en toegevoegd aan de Late Betaling van Commerciële Schulden. Regelgevingen 2002), inclusief interest en compensatie.

4.7 Waar de levering word gemaakt door afbetalingen, word iedere levering als geschikt beschouwd voor dergelijk doel en is onderhevig aan een onafhankelijk contract. Het falen van Express Translation in relatie tot een levering geeft de koper niet het recht het contract of afbetalingen te annuleren.

5. Aflevering

5.1 Elke datum geleverd door Express Translation voor het leveren van het Werk of anderzijds het voltooien van de Diensten word enkel gegeven als een schatting. Express Translation maakt gebruik van aanvaardbare middelen voor het tegemoet komen van een geschatte datum, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of verlies, als een direct of indirect resultaat voor het niet halen van een leveringstijd.

5.2 Bij het voorkomen van Overmacht (Staking, Uitsluiting, Industrieel Dispuut, Civiele Opschudding, Natuurramp, Oorlog en elke andere situatie die een invloed kunnen hebben op het leveren van diensten door Express Translation, zoals afgesproken met de klant), Express Translations brengt de Klant zo snel mogelijk op de hoogte over de omstandigheden. Overmacht geeft Express Translations en de Klant het recht om de Diensten te beëindigen, maar in dergelijk geval betaald de Klant Express Translation voor alle diensten die al werd geleverd.

5.3 Het leveren van het Werk aan de klant word uitgevoerd via post, koerier, fax, e-mail, modem of internet, en het risico word hierbij doorgegeven aan de Klant. Hoewel, Express Translation bewaard een kopie van de vertaling. Op verzoek van de Klant word er opnieuw gratis een kopie verstuurd.

6. Snel

Hoewel er een extra bedrag voor Snelle vertalingen op verzoek van de Klant word aangerekend, dergelijke snelle vertalingen zijn niet onderhevig aan extra controles en aanpassingen. Dit kan resulteren in meerdere vertalers voor grotere hoeveelheden documenten, wat vaak resulteert in inconsistenties en onduidelijkheden. Express Translation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een direct of indirect verlies, voortkomend uit de juistheid en/of consistentie van de Levering en dergelijke navolgende problemen met Snelle vertalingen.

7. Annulering

Wanneer de Klant de Diensten, volgens de beschreven voorwaarden in clausule 2.1, boekt, kan de Klant de Diensten niet annuleren, volgens de voorwaarden die hieronder worden beschreven.

7.1 Express Translation is niet verantwoordelijk voor verplichtingen naar de Klant toe, wanneer de verplichting word verhinderd door een externe factor.

7.2 Express Translation kan niet door de klant, of door een derde partij, verantwoordelijk worden gehouden voor navolgend verlies of schade (inclusief verlies van winst) en de Klant stelt Express Translation vrij van alle schadevergoedingen bij het voorkomen van navolgend verlies of schade.

7.3 Express Translation neemt enkel verantwoordelijkheid voor fouten indien een volledig schriftelijk rapport, waarin de fouten worden beschreven, aan Express Translation word afgeleverd en goedgekeurd. Als resultaat van een fout of verzuim in werk uitgevoerd door Express Translation, zal Express Translation, het werk opnieuw uitvoeren of de Klant vergoeden voor de kosten van bijkomend werk of printen voor het bedrag dat de klant werd aangerekend, dit enkel als dergelijk bedrag werd betaald aan Express Translation en als het werk door de Klant werd gebruikt voor het beoogd doel. Als de Klant geen geschreven melding binnen de 7 werkdagen aan Express Translation heeft geleverd, word het aangenomen dat de Klant de vertaling heeft aanvaard en de diensten heeft goedgekeurd. In dit geval is Express Translation niet langer verantwoordelijk voor het defect in kwaliteit van de vertaling. Door het falen in communicatie tussen de Klant en Express Translation, word het aangenomen dat de Diensten naar behoren werden afgeleverd. Hoewel Express Translation alles doet om een juiste vertaling van het bronmateriaal te leveren, de subjectieve voorkeuren van de Klant in het bepalen van de juistheid van de vertaling kunnen niet worden gezien als standaard. Zonder voorwaarden van de Klant, schriftelijk, of hun eigen lijst van voorwaarden of terminologie, en het ontvangen van deze door Express Translation, zal Express Translation niet verantwoordelijk worden gehouden voor de controle of het veranderen van het Werk en de subjectieve voorkeuren van de Klant kan niet worden aangenomen als een reden voor dispuut of vermindering op de factuur.

8. Vertrouwelijkheid

De aard van het uitgevoerde werk, en alle informatie overgedragen aan Express Translation door de Klant, word vertrouwelijk behandeld. Express Translation zal niet, zonder vooraf verkregen toestemming van de klant, informatie naar een andere persoon dan geautoriseerde werknemers of geautoriseerde onderaannemers van Express Translation vrijgeven. De voorwaarden van deze paragraaf zijn niet van toepassing als Express Translation deze informatie volgens de wet moet vrijgeven, of als dergelijke informatie publieke kennis word buiten de geheimhouding van Express Translation. Express Translation zal, indien nodig, een geheimhoudingsovereenkomst voor de klant tekenen. Dit kan enkel wanneer de overeenkomst voor de bevestiging e-mail word getekend door de klant.

9. Copyright

Zonder vooraf geschreven overeenkomst van het tegenovergestelde, copyright van het Werk is vertrouwelijk tussen Express Translation en de Klant, bij betaling van alle openstaande kosten aan Express Translation voor de diensten, wordt een licentie uitgereikt om dergelijke vertaling voor zijn beoogd doel te gebruiken. Behalve wanneer anders word beschreven in een schriftelijke of gepubliceerde tekst van de vertaling, draagt deze de volgende verklaring

Vertaald van (taal) door Express Translation, (jaar)

10. Derde Partijen

10.1 Een persoon of entiteit die niet tot Express Translation behoord, heeft volgens deze gebruikersvoorwaarden (en navolgend deze overeenkomst) geen recht onder het contract (Rechten van Derde Partijen) Art. 1999 en heeft bijgevolg ook geen recht voor het gebruik van deze voorwaarden. Express Translation draagt geen verantwoordelijkheid voor enige derde partij.

11. Volledige Overeenkomst

11.1 Deze gebruikersvoorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen Express Translation en de Klant en overtreffen elke voorgaande overeenkomst tussen Express Translation en de Klant, ongeacht het onderwerp. Rekening houdend met clausule 2.1, gebruikersvoorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden aangepast, uitgevoerd door geautoriseerd personeel, Express Translation en de Klant.

11.2 Express Translation en de Klant erkennen en gaan akkoord met deze gebruikersvoorwaarden, deze houden geen rekening met een representatie of een garantie die hierin niet worden uitgelegd, behalve in relatie tot aansprakelijkheid voor frauduleuze representatie, geen enkele partij zal verantwoordelijk worden gehouden (inclusief het vermijden van deze gebruikersvoorwaarden) in realtie tot een representatie of verklaring die niet werd beschreven door deze gebruikersvoorwaarden.

12. Recht & Jurisdictie

Deze gebruikersvoorwaarden worden gecontroleerd en samengesteld volgens de grondwet van Groot-Brittannië en Wales en zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Groot-Brittannië en Wales.